نامه ای از گذر

چه می شود کرد ؟

واقعا با این همه دل آزاری چه می شود کرد ؟

با این همه کم لطفی چه باید کرد ؟

باید چشمها را بست یا چشمها را شست ؟

جور دیگر باید دید ؟

نه اصلا نباید سخت گرفت ، باید رها کرد ، گذاشت و رفت .

گذری پیدا کرد از نامه

 

/ 3 نظر / 44 بازدید
شادی

خیلی باحال بود .کفمان برید.