کبريت خيس

داشتم کبریت خیس عباس صفاری را می خواندم که رسیدم به این قسمت

... اگر بنویسم سنگ

بی برو برگرد باید

پنجره ای ،سری ،بال پرنده ای

یا چراغ نیمه شب خیابانی را بشکند

در آسیاب دهکده ای متروک

اگربه خواب رفته باشد

حتما ستگ نیست ....

به نظرم گاهی باید مثل سنگ شکست و صدای شکستن آن را شنید

گاهی ترک برداشتن و ترک نیانداختن عین زوال است .

سکوت همیشه هم بلند ترین فریاد ها نیست

گاهی باید فریاد زد بلند و رسا

خمودی را هیچ حاجتی به حان انسان نیست

/ 3 نظر / 51 بازدید