آب آئينه عشق گذران است

ای ماندگار

ماندگاری هر چیز ارزشمندی به نگاه ارزشمند ماست .

و ماندگاری ما به نگه داشتن ارزش ها

/ 9 نظر / 4 بازدید
مهديه

دنيا همه هيچ و کار دنيا همه هيچ ای هيچ برای هيچ بر هيچ مپيچ

Longines

تو کجایی که از من این همه دوری؟ و من کیستم که به تنهایی خویش این همه نزدیک؟

Longines

حقیقت آشوب است.